هایده ، حمیرا و مهستی استریو اشک شمع (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: اشک شمع
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ
حمیرا: مسافر غریب، وای وای، شب عاشق، همزبونم باش
مهستی: هوای یار، غمگین و تنها، بیگانه، عزیز رفته

چاپ