هایده ، حمیرا و مهستی استریو جهان موزیک (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش
حمیرا: وای وای، وقتی تو رفتی، گذشته، باور ندارم
مهستی: بیگانه، مگیرش از من، قبله گاه

چاپ