هایده ، حمیرا و مهستی استریو عرب (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: عرب
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سکوت خواب، مهمونی بهار، سوغاتی
حمیرا: باور ندارم، دیونتم، بیوفائی، باختن
مهستی: تاسف، کمبود، چراغ، دو رنگی

چاپ