هایده ، حمیرا و مهستی استریو تیاک (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: تیاک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، نمیخوام، شب زنده داری، بزن تار
حمیرا: وای وای، مسافر غریب، دیونتم، وقتی که تو رفتی
مهستی: غمگین و تنها، عزیز رفته، بیگانه

چاپ