هایده ، حمیرا و مهستی استریو گل (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: گل
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: شیرین جان، من خودم رفتنیم، نمیخوام، بزن تار
حمیرا: مسافر غریب، وای وای، وقتی که تو رفتی، شب عاشق
مهستی: هوای یار، غمگین و تنها، بیگانه، عزیز رفته

چاپ