هایده ، حمیرا و مهستی استریو جاوید (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: جاوید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، نمیخوام، بزن تار
حمیرا: مسافر غریب، وای وای، وقتی که تو رفتی،شب عاشق، همزبونم باش
مهستی: هوای یار، بیگانه، غمگین و تنها، عزیز رفته

چاپ