هایده ، حمیرا و مهستی استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: تب عشق، آشنایی، سفره عشق، مستی
حمیرا: دیوانتم، بیوفائی، راه جدائی، تو دل من غم فراونه
مهستی: دو رنگی، چراغ خونه، نزن سنگ، صبر و طاقت

چاپ