هایده ، حمیرا و مهستی استریو سوپر دیسکو (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: تب عشق، چه عالمی داره، سفره عشق، آشنائی
حمیرا: دیونتم، دنیا دنیا، بیوفایی
مهستی: دو رنگی، قصه تازه، نیاز، نزن سنگ

چاپ