هایده ، حمیرا و مهستی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 224

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: تب عشق، چه عالمی داره، سفره عشق، اول آشنائی
حمیرا: دیونتم، دنیا دنیا، سکوت، باختن
مهستی: دو رنگی، قصه تازه، چراغ، نزن سنگ

چاپ