هایده و مهستی استریو سوپر پاسیفیک (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: سوپر پاسیفیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: هوای خاک، من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش
مهستی: پرنده مهاجر، هوای دیار، عزیز رفته، بیگانه، قبله گاه، غمگین و تنها، جمجمک

چاپ