هایده و مهستی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 429

عنوان: هایده و مهستی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: تب عشق، سفره عشق، آشنائی، خراباتی، قلب من سنگ صبوره
مهستی: دو رنگی، چراغ، نزن سنگ، صبر و طاقت، قمار زندگی، شاخه نبات

چاپ