هایده و مهستی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 248

عنوان: هایده و مهستی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نشانه، گل سنگ، چه عالمی داره، تب عشق، سفره عشق، اول آشنائی
مهستی: کمبود، دورنگی، چراغ، قصه تازه، صبر و طاقت، نزن سنگ

چاپ