هایده استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 503

عنوان: هایده
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آزاده ام
آواز: هایده
آهنگساز: علی تجویدی
شعر: رهی معیری
نمیدانم، نمیخواهم، بدانم
آواز: هایده
آهنگساز: علی تجویدی
شعر: پرویز وکیلی

چاپ