هایده استریو ویسپور (نوار کاست)

عنوان: هایده
استریو: ویسپور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای شماره 548 (با تو هستم هرکجا هستم)، گلهای شماره 515 (رنگ تمنا)، بگو چکنم، زمزمه، گلهای شماره 475 (آزاده)، گلهای شماره 495

چاپ