هایده و اکبر گلپایگانی استریو جهان موزیک (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش، سکوت خواب
گلپا: یاد دل، فریاد عاشق، سرگذشت، قصر خدا، مرا بوسه ای ده، قدر محبت و بدون

چاپ