هایده و اکبر گلپایگانی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 273

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: گریه امونم نمیده، سوغاتی، چه عالمی داره، عتیقه، نشانه، کتاب هستی
گلپا: سرگذشت، درویش، شبگرد، احساس جوانی، هوس میکده، اشک

چاپ