اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو دک (نوار کاست)

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: دک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: خونه عاشق، درویش، اشک، شبگرد، احساس جوانی، هوس میکده
حمیرا: شب عاشق، همزبونم باش، هوای قفس، دوست دارم، باختن، سکوت

چاپ