اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 9

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: فریاد عاشق، درویش، شبگرد، موی سپید
حمیرا: وقتی که تو رفتی، گذشته، زمزمه، سکوت، دل باختن

چاپ