کتاب نوار حسین علیزاده استریو ماهور (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 2 کاست دستور سه تار دوره ی ابتدایی

چاپ