کتاب نوار شهریار (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار شهریار
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 2 کاست صدای شاعر، زندگی و اشعار
تدوین و اجرا: اصغر فردی

چاپ