کتاب نوار آموزش زبان انگلیسی استریو سازمان انتشاراتی و فرهنگی سحر (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار آموزش زبان انگلیسی
استریو: سازمان انتشاراتی و فرهنگی سحر
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست آموزش زبان انگلیسی (مکالمه و گرامر با تلفظ بین المللی و ترجمه فارسی)

چاپ