کتاب نوار ابوالحسن صبا استریو گلبانگ (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ابوالحسن صبا
استریو: گلبانگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست ردیف های آوازی پنجاه و چهار قطعه مضرابی
ویلن: شاملو کاربند

چاپ