کتاب نوار هفت دستگاه (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار هفت دستگاه
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست ردیفهای موسیقی ایرانی
به روایت: میرزا عبدالله
اجرای کمانچه: علی اکبر شکارچی
کاست شماره 1: دستگاه ماهور، راست پنجگاه
کاست شماره 2: دستگاه شور، ضربیهای دستگاه شور
کاست شماره 3: آواز اصفهان، افشاری، دشتی، بیات کرد
کاست شماره 4: دستگاه نوا، آواز ابوعطا، بیات ترک
کاست شماره 5: دستگاه چهارگاه، دستگاه سه گاه

چاپ