کتاب نوار جواب آواز استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار جواب آواز
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست بر اساس ردیف نوازی
به روایت: استاد محمو کریمی
تار: ارشد تهماسبی
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز دشتی
کاست شماره 2: آواز ابوعطا، آواز افشاری، آواز اصفهان
کاست شماره 3: دستگاه ماهور، دستگاه سه گاه
کاست شماره 4: دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون، آواز بیات ترک
کاست شماره 5: دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا

چاپ