کتاب نوار داستان های نظامی گنجوی استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار داستان های نظامی گنجوی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 8 کاست از داستان های هفت پیکر نظامی گنجوی
شرح و تفسیر با صدای: دکتر محمد جعفر محجوب

چاپ