کتاب نوار ردیف نوازی میرزا عبدالله (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ردیف نوازی میرزا عبدالله
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 8 کاست ردیف سازی موسیقی سنتی ایران (ردیف میرزا عبدالله)
به روایت: استاد نورعلی برومند
تار: حسین علیزاده
کاست شماره 1: دستگاه ماهور
کاست شماره 2: دستگاه چهارگاه
کاست شماره 3: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک
کاست شماره 4: آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات کرد
کاست شماره 5: دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا
کاست شماره 6: دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان
کاست شماره 7: دستگاه سه گاه
کاست شماره 8: ضربی های ردیف میرزا عبدالله

چاپ