کتاب نوار حسین علیزاده استریو ماهور (نوار کاست) شماره 1

عنوان: کتاب نوار حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 4 کاست آموزش سه تار، دستور مقدماتی سه تار (کتاب اول و دوم)

چاپ