کتاب نوار ردیف آقاحسینقلی استریو انجمن موسیقی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ردیف آقاحسینقلی
استریو: انجمن موسیقی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی دستگاهی ایران ردیف آقا حسینقلی به روایت و اجرای استاد علی اکبرخان شهنازی
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز بیات، آواز ابوعطا، آواز افشاری، آواز بیات ترک
کاست شماره 2: دستگاه ماهور، دستگاه چهارگاه
کاست شماره 3: دستگاه همایون، دستگاه سه گاه، آواز بیات اصفهان
کاست شماره 4: دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا، آواز دشتی

چاپ