کتاب نوار علی اکبر شهنازی استریو انجمن موسیقی ایران (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار علی اکبر شهنازی
استریو: انجمن موسیقی ایران
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک
کاست شماره 2: دستگاه ماهور، آواز افشاری، آواز دشتی
کاست شماره 3: دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
کاست شماره 4: دستگاه همایون، آواز اصفهان

چاپ