کتاب نوار ادیب خوانساری استریو ماهور (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار ادیب خوانساری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
روی اول : دستگاه شور (درآمد، رضوی، سلمک، قرچه، فرود با سملک)، آواز ابوعطا (درآمد، درآمد دوم، حجاز، چهارپاره، مثنوی)
روی دوم: ادامه آواز ابوعطا (حسن موسی، گبری، یتیمک)، آواز بیات ترک (درآمد، گوشه دشتی، جامه دران، فیلی، شهابی، قطار)
کاست شماره 2:
روی اول: آواز افشاری (درآمد، جامه دران، عراق، فرود، رهاب، مثنوی)، آواز دشتی ( درآمد، بیات راجه)
روی دوم: ادامه آواز دشتی (عشاق، فرود، گیلکی، حسن موسی)، دستگاه سه گاه (درآمد، زابل، مویه، مخالف، فرود، مثنوی
کاست شماره 1:
روی اول: دستگاه همایون (درآمد، چکاوک، لیلی و مجنون، بیداد)، آواز بیات اصفهان (درآمد، جامه دران، بیات راجه)
روی دوم: ادامه آواز بیات اصفهان (عشاق، فرود، مثنوی)، دستگاه ماهور (درآمد، نیریز، فیلی، حصار ماهور، فرود، یتیمک، عراق)
کاست شماره 4:
روی اول: دستگاه چهارگاه (درآمد، زابل، مخالف، مثنوی، حصار)
روی دوم: دستگاه نوا (درآمد، کرشمه، رهاب، فرود، شاه ختایی، حسینی)، قطعه ی آوازی در دستگاه نوا (به همراهی نی و کمانچه)

چاپ