کتاب نوار سخنرانی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار سخنرانی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 4 کاست سخنرانی صدای دکتر مصدق
کاست شماره 1: سخنرانی 19 آذر 1330
پیش گفتار: غلامحسین ساعدی
گوینده: احمد کسیلا، فریدون دائمی، منوچهر جهانگیری
تار: بهروز دولت آبادی
کاست شماره 2: ادامه سخنرانی 19 آذر 1330
کاست شماره 3: پیام 16 دی ماه 1331، پیام 2 بهمن ماه 1331
پیش گفتار: غلامحسین ساعدی
گویندگان: فهمیه راستکار، احمد کسیلا
کاست شماره 4: با شعر و صدای: م . امید، م . آزرم، ا .خوئی، م . سپانلو، م . شفیعی کدکنی، ن . رحمانی
تار : بهروز دولت آبادی

چاپ