کتاب نوار ردیف آوازی استریو مرکز سرود و آهنگهای انقلابی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ردیف آوازی
استریو: مرکز سرود و آهنگهای انقلابی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی
آوا نویسی و تجزیه و تحلیل: محمد تقی مسعودیه
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز ابوعطا
کاست شماره 2: آواز بیات ترک، آواز دشتی
کاست شماره 3: آواز افشاری، دستگاه همایون
کاست شماره 4: آواز بیات اصفهان، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
کاست شماره 5: دستگاه ماهور
کاست شماره 6: دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا

چاپ