کتاب نوار ردیف نوازی میرزا عبدالله استریو سروش (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ردیف نوازی میرزا عبدالله
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 6 کاست ردیف تار و سه تا
به روایت علی برومند
کاست شماره 1: دستگاه شور، ادامه دستگاه شور
کاست شماره 2: ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، بیات کرد
کاست شماره 3: دستگاه چهارگاه، ادامه دستگاه چهارگاه
کاست شماره 4: دستگاه ماهور، ادامه دستگاه ماهور
کاست شماره 5: دستگاه سه گاه، دستگاه همایون، بیات اصفهان
کاست شماره 6: دستگاه نوا، دستگاه راست پنجگاه

چاپ