کتاب نوار آثاری از اساتید موسیقی ایران استریو رنگین کمان (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار آثاری از اساتید موسیقی ایران
استریو: رنگین کمان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: چکاوک (سه تار احمد عبادی)
کاست شماره 2: شور (کمانچه استاد اصغر بهاری)
کاست شماره 3: ضرب آهنگ (ضرب استاد حسین تهرانی)
کاست شماره 4: پرنیان ( سنتور استاد فرامرز پایور)
کاست شماره 5: انتظار ( پیانو استاد جواد معروفی)
کاست شماره 6: همایون ( نی محمد موسوی)

چاپ