کتاب نوار ردیف میرزا عبدالله استریو ایران صدا (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار ردیف میرزا عبدالله
استریو: ایران صدا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست هفت دستگاه موسیقی ایران
کاست شماره 1: دستگاه شور
کاست شماره 2: آوازهای شور
کاست شماره 3: دستگاه سه گاه، چهارگاه
کاست شماره 4: دستگاه ماهور، همایون
کاست شماره 5: دستگاه راست پنجگاه، نوا
سنتور: مجید کیانی

چاپ