کتاب نوار محمود تاجبخش استریو چهارباغ (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار محمود تاجبخش
استریو: چهارباغ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 6 کاست ردیف نوازی و بداهه نوازی سه تار محمود تاجبخش
کاست شماره 1: دستگاه همایون، آواز اصفهان
کاست شماره 2: دستگاه سه گاه و چهارگاه
کاست شماره 3: دستگاه ماهور
کاست شماره 4: دستگاه شور، آواز ابوعطا
کاست شماره 5: آواز بیات ترک، افشاری، دشتی
کاست شماره 6: دستگاه نوا، راست پنجگاه

چاپ