کتاب نوار ردیف میرزا عبدالله استریو ایران صدا (نوار کاست) شماره 1

عنوان: کتاب نوار ردیف میرزا عبدالله
استریو: ایران صدا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست هفت دستگاه موسیقی ایران
اجرا: مجید کیانی

چاپ