کتاب نوار موسی معروفی استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار موسی معروفی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: دستگاه شور
کاست شماره 2: ادامه دستگاه شور، آواز ابوعطا
کاست شماره 3: ادامه آواز ابوعطا، آواز دشتی
کاست شماره 4: آواز افشاری، آواز بیات ترک
کاست شماره 5: دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
کاست شماره 6: ادامه دستگاه چهارگاه
کاست شماره 7: دستگاه ماهور
کاست شماره 8: ادامه دستگاه ماهور، دستگاه همایون
کاست شماره 9: ادامه دستگاه همایون
کاست شماره 10: ادامه دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان
کاست شماره 11: دستگاه راست پنجگاه
کاست شماره 12: ادامه دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا
اجرا: سلیمان روح افزا

چاپ