کتاب نوار داریوش طلائی استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار داریوش طلائی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ردیف سازی موسیقی ایران ( ردیف میرزا عبدالله)، نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی
کاست شماره 1: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز ابو عطا، آواز افشاری
کاست شماره 2: ضربیهای شور، دستگاه سه گاه
کاست شماره 3: دستگاه چهارگاه، آواز بیات اصفهان
کاست شماره 4: دستگاه همایون، آواز بیات ترک
کاست شماره 5: دستگاه ماهور، آواز بیات کرد
کاست شماره 6: دستگاه نوا، دستگاه راست پنجگاه

چاپ