کتاب نوار ابوالحسن صبا استریو چهار باغ (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار ابوالحسن صبا
استریو: چهار باغ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 6 کاست دوره های راست کوک و چپ کوک استاد ابوالحسن صبا
ویلن: استاد همایون خرم

چاپ