کتاب نوار گروه شیدا استریو آوای شیدا (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گروه شیدا
استریو: آوای شیدا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
یاد واره استاد نور علی برومند
ردیف میرزا عبدالله
دستگاه شور
به روایت: محمدرضا لطفی (سه تار) به همراه صدای: نصرالله ناصح پور
کاست شماره 2: یاد واره استاد نور علی برومند
ردیف میرزا عبدالله
دستگاه شور
به روایت: محمدرضا لطفی (سه تار) به همراه صدای: نصرالله ناصح پور

چاپ