کتاب نوار Fekrat amirov استریو نی نوا (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار Fekrat amirov
استریو: نی نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: سمفونی در دستگاه شور، سمفونی برای سازهای زهی (یار یود نظامی)
کاست شماره 2: سمفونی آذربایجان، کاپریس آذربایجان، سمفونی در دستگاه کردی افشاری
ارکستر سمفونی هوستون به رهبری لئوپولد استاکوفسکی

چاپ