کتاب نوار استاد شجریان استریو دل آواز (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: مقدمه (جلوه یار)، چهارمضراب (رخس پروانه)، ساز و آواز (ماهور)، تصنیف (سروچمان)، ادامه ساز و آواز (ماهور)، تصنیف (بی همزبان)، تصنیف (مرغ سحر)
کاست شماره 2: پیش درآمد (حکایت دل)، چهارمضراب، ساز و آواز (ابوعطا)، تصنیف (پیام نسیم)، ساز و آواز (کرد بیات)، آهنگ (کوهستانی)، ساز و آواز (دشتستانی)، آهنگ (زرد ملیجه)، ساز و آواز (دیلمان)، چهارمضراب (رخس شمشیر)، تصنیف (دل بردی)، تصنیف ( سرو خجل)، رنگ (دم جنبانک)
کاست شماره 3: پیش درآمد، چهارمضراب، ساز و آواز (بیات زند)، تصنیف (صنما)، قطعه کردی (درد دل)، ساز و آواز ( افشاری)، تصنیف (دل مجنون)، ساز و آواز (افشاری)، تصنیف ( یعنی چه)، رنگ

چاپ