کتاب نوار انوشیروان روحانی استریو آواز (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار انوشیروان روحانی
استریو: آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 4 کاست:
کاست شماره 1: ترانه ها با صدای خوانندگان
کاست شماره 2: آهنگها با ارکستر بزرگ
کاست شماره 3: بزم با صدای خوانندگان
کاست شماره 4: تکنوازی پیانو

چاپ