کتاب نوار Carmen استریو دالبی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار Carmen
استریو: دالبی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبومی از G. BIZET در 3 کاست

چاپ