کتاب نوار دمیتری شوستاکویچ استریو دالبی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار دمیتری شوستاکویچ
استریو: دالبی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: سمفونی شماره 7 قسمت 2 و 1
کاست شماره 2: سمفونی شماره 7 قسمت سه، سمفونی شماره 6
کاست شماره 3: سمفونی شماره 11

چاپ