کتاب نوار نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 6

عنوان: کتاب نوار نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: اشعار برگزیده از حافظ شاخه نبات شماره 1 :
نفس باد صبا، گلعزار
کاست شماره 2: اشعار برگزیده از حافظ شاخه نبات شماره 2:
یوسف گمگشته، سروچمان

چاپ