کتاب نوار رنگارنگ استریو مونیکاست (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار رنگارنگ
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
روح انگیز: ضربی ترک، من خراب از
شمس: سنبل
تاج اصفهانی: همایون
ضرابی: ماهور
ادیب خوانساری: خون دل
نوا: دلهای پریشان، شب مهتاب
دلکش: بر تربت حافظ
ظلی: بیات ترک
کاست شماره 2:
روح انگیز: غم بلبل، کبوتر بهشتی
پروین: چرا رفتی
بدیع زاده: هدیه خاک، فروردین
طاووس: فغان شب
بنان: آمدی جانم بقربانت
مرضیه: نرگس مستی
سیما مافی ها: نادیده رخت
در دشتی: ساقی نامه
پروانه: آتش دل

چاپ