کتاب نوار بیاد گذشته استریو مونیکاست (نوار کاست) شماره 3

عنوان: کتاب نوار بیاد گذشته
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 5:
Connie Francis: Aldila
Adamo: Jaime
Four Tops: I can't help myself
Petula Clarck: Chariot، This is my song
Bob Azam: Love in Portofino، Luna Caprece
Mark Aryan: Toi Je Garde
Paul Anka: Diana، Lonley Boy
Rolling Stones: Paint it black، I can get no
Englbert: The way it used to be
Adamo: Ensamble
Bary Ryan: Elois
Iva Zanichi: Canto Damore
Domeinico: La Lunan Tanaza
Nicoleta: A Whiter Shade of Pale
کاست شماره 6:
Tony Dalaro: Lanovia
Perty Blue Eyse....
Billy Fury: I'am lost without you
Simon Funkel: Sound of silence
Gagliardi: Parlami
Chirstoph: Madin
Udo Jurgenz: Merci Cherree
Bongosto: Vita Mia، Amore Fermati
Nono Do Murcia: El Amour
Tops: Standing shadow of love
Jimmy Cliff: Wild World
Dusty Springfield: You don't have to say you love me
Wess" Achi
Mark Arvan: Katy Katy
Shirly Bassy: Love story

چاپ