کتاب نوار بیاد گذشته استریو مونیکاست (نوار کاست) شماره 2

عنوان: کتاب نوار بیاد گذشته
استریو: مونیکاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 3:
Paul Anka: Time to Cry
Lou Johnson: A time to love, A time to cry
Yard Birds: Still I'am sad
Jimmy Cliff: Maria
Mirada Martina: No on Pieta
The Cats: One way wind
Matt Monro: For mama
Brain Hyland: Sealed with a kiss
Mirriel Mathieu: Mon Bela
Buddy: Cuore Matto
Schocking Blue: Venus
Animals: Don't let be misunderstood
Enrico Macias: Oh Giutare Giutare
Lyn Anderson: Rose Garden
Dario Moreno: Guitar Tango
Bob Azam: Mustapha
Franck Lane: Jezebel
Niel Sedeca: Adessono
The Exotic: Taboo
کاست شماره 4:
Moody Blues: Candel of life
Nini Rosso: La Balata Dela Tromba
Breen De Lee: Alone with you
Johnny Dorelli: L'imensita
Gelen Weston: Romeo & Juliet
Adamo: La Nuit
Franck Pourcel: Jhony Guitar
Bee Gees: Istareda Jock، I can see no body
Milva: Nonoleta، I'una Sera Conla Luna
Pop Tops: Mamy Blue
Matt Monro: The music played
Guarda Che Luna: Green Fields
Feliciano: The wind milles of your mind

چاپ